Efter att Finansinspektionen under många år haft kritiska synpunkter på försäkringsbolagens personskadereglering p g a de många klagomålen och det bristande förtroendet för branschen, tycks försäkringsbranschens självreglerande åtgärder ha gett effekt. Det skriver Finansinspektionen i en promemoria till regeringen. Men branschen är starkt eftersatt och flera utmaningar kvarstår. Vi uppmanar branschen att snabba på digitaliseringen.

I maj 2016 fick Finansinspektionen i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera skaderegleringen vid personskada. I rapporten som kom året därpå riktades allvarlig kritik mot branschen. Finansinspektionen konstaterar nu att de självreglerande åtgärder branschen vidtagit sedan dess tycks ha gett effekt. Bland annat har man satsat på utbildning, på förbättrade rutiner och förbättrad kommunikation med ett mer lättbegripligt språk i de medicinska bedömningarna samt på kvalitetssäkring. Det skriver Finansinspektionen i en nyligen författad promemoria till regeringen.

Men det räcker inte. Vi anser att det fortfarande finns brister i hanteringen och många outnyttjade möjligheter.

Vi är naturligtvis glada över förbättringarna och att personskadebranschen nu börjat vinna tillbaka förtroendet från sina kunder. Vår bild är dock att väldigt mycket återstår att göra. Branschen som helhet ligger långt efter vad gäller digitalisering. Det är som om man inte riktigt ser eller förstår de möjligheter som ges. Med strukturerad data skulle till exempel ca 25% av alla ärenden kunna automatiseras. De skulle då inte längre behöva gå till en läkare utan man skulle få ett välgrundat svar direkt genom AI..

Även Finansinspektionen ser behovet av en ökad digitalisering och konstaterar att de manuella momenten fortfarande är för många, med bland annat långa handläggningstider som följd. ”Som nämnts arbetar företagen löpande med systemutveckling. Det är dock ett tids- och kostnadskrävande arbete, vilket innebär att det kan dröja innan nya eller ändrade processer och rutiner som vilar på systemstöd får fullt genomslag i handläggningen.” skriver de i promemorian.

Vår bild är att branschen inte helt förstått behovet av digitalisering. och inte är förberedd inför att möta en ny, framväxande och kundtyp, de så kallade”digital natives”, som har helt andra förväntningar på sitt försäkringsbolag. Kunder av idag (och i än högre grad morgondagens kunder) förväntar sig att vara involverade och att hanteringen ska gå relativt snabbt. Här behöver vi som bransch ta ett gemensamt ansvar för att lyfta oss och det är ju inte nödvändigt att varje bolag själva utvecklar sina egna lösningar. Tvärtom är det ju mycket som talar för centraliserade lösningar som kan delas av flera.

Roine Gabrielsson Vd